KOSZTORYS OFERTOWY - ŚLEPY

 

NAZWA INWESTYCJI

:

OŚWIETLENIE ULICY OGRODOWEJ W ZAMOŚCIU

ADRES INWESTYCJI

:

22-400 Zamość, ul. Ogrodowa

INWESTOR

:

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu .

ADRES INWESTORA

:

22-400 Zamość, ul. Partyzantów 61

BRANŻA

:

Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

:

E. Piniaź

DATA OPRACOWANIA

:

listopad 2009r,

Ogółem wartość kosztorysowa robót

:

0.00 zł

Słownie:

zero i 00/100 zł

 

Kody CPV: CPV 45231400-9, CPV 45316110-9

 

WYKONAWCA :

 

INWESTOR :

Data opracowania listopad 2009r,

 

Data zatwierdzenia

Lp.

Podstawa wyceny

Opis

Jedn. miary

Ilość

Cena

Wartość

(5 x 6)

1

2

3

4

5

6

7

1

OŚWIETLENIE ULICY OGRODOWEJ W ZAMOŚCIU. CPV 45231400-9 i CPV 45316110-9

1 d.1

KNR 2-01 0701-02

POMIARY GEODEZYJNE i ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

m

1200.000

0.0000

0.00

2 d.1

KNR 2-01 0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III

m

1064.000

0.0000

0.00

3 d.1

KNR 2-01 0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III

m

1064.000

0.0000

0.00

4 d.1

KNR 2-01 0707-02

Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia

m3

31.600

0.0000

0.00

5 d.1

KNR 5-10 0301-01

Nasypanie warstwy piasku grub.2x0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m

m

2100.000

0.0000

0.00

6 d.1

KNR 5-10 0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. - typu "Arot" SRS-75mm w wykopie

m

234.000

0.0000

0.00

7 d.1

KNR 5-10 0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie - DVK-75

m

52.000

0.0000

0.00

8 d.1

KNNR 5 0724-02

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV

m3

24.000

0.0000

0.00

9 d.1

KNNR 5 0723-01

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami - Rura SRS-75

m

223.000

0.0000

0.00

10 d.1

KNNR 5 0707-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKY 4x10

m

460.000

0.0000

0.00

11 d.1

KNNR 5 0713-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKY 4x10

m

181.000

0.0000

0.00

12 d.1

KNNR 5 0707-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY 4x25

m

62.000

0.0000

0.00

13 d.1

KNNR 5 0713-03

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKY 4x25

m

13.000

0.0000

0.00

14 d.1

KNNR 5 0707-04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY 4x35

m

887.000

0.0000

0.00

15 d.1

KNNR 5 0713-03

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKY 4x35

m

448.000

0.0000

0.00

16 d.1

KNNR 9 0801-10

Demontaż kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV

m

60.000

0.0000

0.00

17 d.1

KNNR 9 0801-04

Przełożenie kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV

m

20.000

0.0000

0.00

18 d.1

KNNR 5 0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2.000

0.0000

0.00

19 d.1

KNNR 5 0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

8.000

0.0000

0.00

20 d.1

KNNR 5 0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

72.000

0.0000

0.00

21 d.1

KNR 5-10 1004-01

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe Przewód YDY 3x2,5

m-1 przew

425.000

0.0000

0.00

22 d.1

KNR 5-10 0709-01

Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III - Słup stal. rurowy oc.1 ram.typu S-90SRw z wys.długości 1,5m

szt.

35.000

0.0000

0.00

23 d.1

KNR 5-10 0709-01

Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III - Słup oświetleniowy stylowy typu ST3X , hc= 7,6m

szt.

4.000

0.0000

0.00

24 d.1

KNNR 9 1001-08

Demontaż istniejących słupów oświetleniowych t. "Rzeszów" o masie 100-300 kg

szt

2.000

0.0000

0.00

25 d.1

KNNR 9 0501-08

Demontaż opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych

szt.

4.000

0.0000

0.00

26 d.1

KNR 5-10 1005-07

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) Typu OUSb =150W z lampą SON-T-Plus 150W

szt.

35.000

0.0000

0.00

27 d.1

KNR 5-10 1005-07

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) - 0prawa typu 04 "Aries" z lampą SO-T-PLUS 70W

szt.

4.000

0.0000

0.00

28 d.1

KNR 5-10 1005-07

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) - Oprawa oświetleniowa typu 06 "Andromeda" z lampą SON-T-Plus -150W

szt.

4.000

0.0000

0.00

29 d.1

KNR 5-10 1001-04

Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji - typu ZG-95 z bezpiecz. S301- C6A

szt.

35.000

0.0000

0.00

30 d.1

KNR 5-10 1001-04

Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji -tabliczka ZG-95 z bezp. 2xS301-B6A

szt.

4.000

0.0000

0.00

31 d.1

KNR 5-10 1106-01

Montaż szaf oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg wraz z fundamentem - typu SO-6M

kpl

1.000

0.0000

0.00

32 d.1

KNNR 5 0605-01

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II - Fe/Zn 20x4mm

m

50.000

0.0000

0.00

33 d.1

KNNR 5 0605-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III - Pręt oc. fi -18mm

m

12.000

0.0000

0.00

34 d.1

KNR 4-03 1203-01

Badanie linii kablowej o ilosci żył do 4

odc.

42.000

0.0000

0.00

35 d.1

KNR 4-03 1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

pomiar.

2.000

0.0000

0.00

36 d.1

KNR 4-03 1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

pomiar.

43.000

0.0000

0.00

37 d.1

KNP 18 1301-01.01

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól

szt

1.000

0.0000

0.00

38 d.1

KNR 5-10 0710-01

Malowanie słupów stalowych oświetleniowych do wysokości 2 m

szt.

35.000

0.0000

0.00

39 d.1

KNR 2-31 0802-05

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm

m2

106.000

0.0000

0.00

40 d.1

KNR 2-31 0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub płytek 30x30 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem

m2

136.000

0.0000

0.00

Razem dział OŚWIETLENIE ULICY OGRODOWEJ W ZAMOŚCIU. CPV 45231400-9 i CPV 45316110-9

0.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

 

RAZEM

RAZEM

 

OGÓŁEM

 

Słownie: zero i 00/100 zł